תקנון והצהרה:

 • ידוע לי שעלי להמציא אישור הצהרת בריאות מרופא כתנאי להתחיל את הקורס.
 • ידוע לי כי עליי להיות בעל תעודת הסמכה בתחום הספורט, הכושר, התנועה או הטיפול בהתאם לדרישות חוק הספורט התשמ"ח – 1988.
 • ידוע לי שצריכה להיות לי תעודת עזרה ראשונה בתוקף ולאורך כל תקופתי כמדריך/ה בסימבו.
 • ידוע לי שעליי להיות נוכח בכל מפגשי הקורס הנ"ל על מנת להיות זכאי להסמכה בתחום הנ"ל ורשות ללמד ולהעביר את השיטה למתאמנים שלי.
 • ידוע לי שרק כאשר אעמוד בכל דרישות הקורס הנ"ל בתואם לדרישות הסילבוס שקיבלתי בתחילת הקורס אהיה זכאי/ת להסמכה ואוכל ללמד סימבו פיטנס אפרו ברזילאי.
 • ידוע לי שעשויים להיות שינויים במועד תחילת הקורס או במהלכו.
 • ידוע לי שעליי לבטח את עצמי בביטוח אחריות מקצועית וצד שלישי לכל אורך הדרכתי בתחום הנ"ל.
 • ידוע לי שמרגע סיום הקורס ו/או תחילת העברת שיעורים למתאמנים תוך הפצת השיטה אני המדריכ/ה מקבל/ת על עצמי אחריות על מקרה של פציעה ו/או נזק ו או מקרה ביטוח שייגרם מצד שלישי. בכך אני מוותר/ת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על זכות תביעה/טענה/דרישה כנגד מותג סימבו, יסמין צפניה חלפון או מי מטעמה וכל שימוש מסחרי שהוא בהם מחייב אישור מראש של יסמין צפניה חלפון או מי מטעמה.
 • ידוע לי כי סימבו פיטנס אפרו ברזילאי היא שיטה/טכניקה/דרך/מוסיקה/ביגוד/אביזרי ספורט שפותחו על ידי יסמין צפניה חלפון והם מוגנים בסימני מסחר וזכויות יוצרים, בישראל ובמדינות שונות בעולם, בעניינם שמורות ליסמין צפניה חלפון בלבד.
 • ידוע לי שאין באפשרותי לעשות כל שימוש בלוגו המותג /בתכנים/במידע/בשיטת הלימוד/בטכניקות/ במסגרת כל פעילות/שיעור/סדנא אחרים שאינם מוגדרים כשיעורי סימבו פיטנס אפרו ברזילאי
 • ידוע לי שאין באפשרותי להפיץ, להסמיך, ללמד או להעביר כל חלק ובכלל בשיטת הסימבו האפרו ברזילאי במסגרת הדרכה/סדנאות/השתלמויות/קורסים.
 • ידוע לי שאין באפשרותי ללמד סימבו או חלקים מהשיטה בשיעורים אחרים אשר אינם מוגדרים כשיעורי סימבו פיטנס.
 • ידוע לי שכל פרסום אורגני/אינטרנטי/הפקת מסמך/פלייר/רול אפ/ עליי להיות לפעול אך ורק בצמוד לספר המותג של סימבו.
 • ידוע לי שכל עוד אני מלמד/ת סימבו פיטנס למתאמנים או עושה כל שימוש מסחרי בסימני המסחר או בתכנים של סימבו, עליי לשלם כל חודש בחודשו 99 ₪ ליסמין צפניה חלפון או מי מטעמה, עבור שימוש בזכויות יוצרים, סימני המסחר והתכנים הנלמדים בקורס. סכום זה יכול להתעדכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יסמין צפניה חלפון או מי מטעמה. תשלום זה הינו תנאי יסודי לאישור השימוש האמור לעיל בזכויות היוצרים, תכנים וסימני מסחר של סימבו פיטנס.
נגישות